klimatyzatory

przepisy dla projektów wentylacji i klimatyzacji

dodane: 2012-01-27 21:56:35 ostatnia zmiana: 2012-01-27 22:01:23
Warunki wykonania •ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. •w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) •PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach . Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. •PN-EN ISO 13789 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. 11 •PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do obliczania. •PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. •PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. •PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. •PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. •PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. •PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. •PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. •PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. •PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. •PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania •PN-93/M-75020 -Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna1/2) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne. •PN-EN 671-2: 1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. •PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. •PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania •PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynków •PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych •PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. •PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. •PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. •PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. •PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. •PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. •PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. •PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. •Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). •Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).


 
Dodaj komentarz
nick
e-mail
treść
 
Blogi
x